Home > Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PORTALU “PORTALZDROWIAPSAIKOTA.PL”

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego portalzdrowiapsaikota.pl.
2. Korzystanie z portalu portalzdrowiapsaikota.pl oznacza automatyczną zgodę internauty na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i jego akceptację.
3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część wszystkich reklam umieszczanych na portalu, linków do innych stron i jego zaakceptowanie jest warunkiem świadczeń ze strony portalzdrowiapsaikota.pl.

§2

1. portalzdrowiapsaikota.pl jest portalem informacyjnym oferującym wiadomości i porady z zakresu szeroko rozumianej seksualności człowieka i jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Pod warunkiem uprzedniej zgody opiekunów prawnych małoletni mogą korzystać z portalu na warunkach ustalonych z opiekunem.
2. Świadczenia portalzdrowiapsaikota.pl polegają na automatycznym przyjmowaniu pytań internautów, które można zadać jedynie zna stronie głównej www.portalzdrowiapsaikota.pl i udzielaniu na nie odpowiedzi publikowanych na stronach swoich po anonimizacji wszelkich danych internauty.
3. portalzdrowiapsaikota.pl jest portalem zamieszczającym wypowiedzi specjalistów, ekspertów i fachowców z danej dziedziny.
4. Wejście na stronę www.portalzdrowiapsaikota.pl jest bezpłatne, a wszelkie ewentualne próby pobierania opłat za jakiekolwiek usługi nie są autoryzowane przez portalzdrowiapsaikota.pl. O ewentualnych takich próbach internauta winien niezwłocznie powiadomić portalzdrowiapsaikota.pl.
5. portalzdrowiapsaikota.pl nie zamawia u internautów żadnych materiałów, ani nie uiszcza żadnych opłat związanych z zadaniem pytania lub poruszeniem tematu.

§3

1. Zarejestrowanie pytania internauty w systemie zostaje dokonane automatycznie, tak też zostaje wysłane  do użytkownika potwierdzenie otrzymania pytania. Po wysłaniu potwierdzenia, system automatycznie kasuje adres internauty, który nigdzie nie jest zapisywany, gromadzony ani nikomu przekazywany.
2. portalzdrowiapsaikota.pl nie wysyła do internauty żadnych informacji, maili, ani innej korespondencji z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej.
3. portalzdrowiapsaikota.pl nie zbiera ani nie gromadzi jakichkolwiek danych, w szczególności danych osobowych, a wysłanie pytania nie wymaga podawania jakichkolwiek z nich; każdy internauta musi nadać sobie nick (pseudonim), którym się posługuje.

§ 4

1. portalzdrowiapsaikota.pl decyduje według swojej dyskrecjonalnej decyzji, samodzielnie i jednostronnie, według własnego uznania o zamieszczeniu lub niezamieszczeniu na stronie otrzymanego pytania, udzieleniu na nie odpowiedzi i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
2. portalzdrowiapsaikota.pl samodzielnie i jednostronnie decyduje o wyborze specjalisty, który udzieli odpowiedzi na postawiony w pytaniu problem.
3. portalzdrowiapsaikota.pl decyduje wyłącznie o terminach umieszczenia pytania i udzieleniu na nie odpowiedzi i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

§5

1. portalzdrowiapsaikota.pl nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną treść wypowiedzi ekspertów, którzy odpowiadają przed internautami zgodnie z zasadami wykonywanych przez nich zawodów.
2. Zamieszczone na stronach portalzdrowiapsaikota.pl wypowiedzi ekspertów i innych, którymi posłużył się portal nie są i nie mogą być traktowane jako porady lekarskie ani udzielenie pomocy medycznej, nawet jeżeli wypowiedzi pochodzą od lekarzy.
3. Zamieszczone na stronach portalzdrowiapsaikota.pl treści, opinie i poglądy nie są opiniami i poglądami portalzdrowiapsaikota.pl lecz jego ekspertów i osób, którymi posłużył się do udzielenia informacji, wyjaśnienia lub porady.

§6

1. Wejście na stronę www.portalzdrowiapsaikota.pl jest dobrowolne i portalzdrowiapsaikota.pl nie ponosi odpowiedzialności za to, że w indywidualnej ocenie internauty przedstawiane na portalu wiadomości lub informacje są gorszące, niezgodne z jego światopoglądem, a nawet wulgarne.
2. portalzdrowiapsaikota.pl nie zawiera, nie propaguje ani nie oferuje treści pornograficznych.

§7

1. portalzdrowiapsaikota.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości oferowanych zakładek, filmów, porad, do zawieszenia ich publikowania na portalu, usuwania i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. To samo dotyczy wyboru specjalisty.
2. portalzdrowiapsaikota.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu narzędzi i usług udostępnianych na portalu, ani za sposób ich wykorzystywania przez internautów.

§8

1. portalzdrowiapsaikota.pl nie pośredniczy w zawieraniu znajomości między internautami, nie buduje platformy społecznościowej.
2. portalzdrowiapsaikota.pl nie umożliwia samodzielnego zamieszczania na witrynie wypowiedzi, komentarzy i nie prowadzi forum dyskusyjnego

§9

1. portalzdrowiapsaikota.pl prowadzi działalność reklamową i promocyjną, reklamuje, promuje produkty i usługi, inicjatywy społeczne, osoby, zdarzenia, które wybiera według swojej dyskrecjonalnej oceny.
2. portalzdrowiapsaikota.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość i przydatność reklamowanych na portalu produktów i usług oraz za sposób, terminowość i ich dostarczania; odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich producenci, dostawcy do których wszelkie roszczenia winny być kierowane bezpośrednio.
3. portalzdrowiapsaikota.pl prowadzi promocję i rozpowszechnia niektóre swoje treści przez portale społecznościowe (fb, twitter itp.), ale nie jest to obowiązkiem portalzdrowiapsaikota.pl i decyzja o tym, które treści są zamieszczane pozostaje wyłączną decyzją portalzdrowiapsaikota.pl.
4.W przypadku, gdy portalzdrowiapsaikota.pl podaje na swojej stronie internetowej linki do innych adresów internetowych to nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zamieszczone. To samo dotyczy również dostępnych tam informacji oraz procedur.

§ 10

1. Wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.portalzdrowiapsaikota.pl są chronione prawem autorskim, użycie ich bez zezwolenia powoduje roszczenia odszkodowawcze; w tym przypadku portalzdrowiapsaikota.pl zastrzega sobie prawo pozbawienia internauty prawa korzystania z portalu (blokada dostępu).
2. Nazwa portalzdrowiapsaikota.pl i logo są zastrzeżone.
3. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do portalzdrowiapsaikota.pl z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej zamieszczonych na portalu, portalzdrowiapsaikota.pl zastrzega sobie prawo wezwania internauty do wzięcia udziału w procesie po swojej stronie, a internauta zobowiązuje się do uwolnienia portalzdrowiapsaikota.pl od zgłaszanych roszczeń, w tym poniesienia wszelkich kosztów związanych z podjęta przez portalzdrowiapsaikota.pl obroną.

§ 11

1. Strony www.portalzdrowiapsaikota.pl administrowane przez portalzdrowiapsaikota.pl, wyłącznie umożliwiają internaucie pozyskiwanie informacji, wiadomości, poznawanie poglądów, ocen i opinii innych osób, a także zwracanie się z problemami związanymi z tematyką poruszaną na portalu wyłącznie do portalzdrowiapsaikota.pl.
2. Ani portal, ani niniejszy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, nie jest koniecznym ani obowiązkowym zapoznawanie się z ofertami reklamowanych na portalu towarów i usług.

§ 12

1. portalzdrowiapsaikota.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu w każdym czasie, w szczególności, gdy zmiana będzie spowodowana bezwzględnie obowiązującymi przepisami. Treść zmian, termin i sposób ich wprowadzenia będą podawane internautom do wiadomości na stronach www.portalzdrowiapsaikota.pl.
2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego regulaminu okaże się bezskuteczne, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia należy tak zmienić, zastąpić bądź uzupełnić, aby zamierzony cel społeczno – gospodarczy został osiągnięty.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6 września 2013r. wszystkich internatów, którzy odwiedzają strony portalzdrowiapsaikota.pl

Share